Normativa d'Enviament de Comunicacions

Data límit d'admissió: dia 20 de maig de 2021 a les 23.59 hores.

 

A. NORMES GENERALS

1. Només s'acceptaran originals que no hagin estat objecte de publicació en revistes ni de comunicacions en altres congressos.
2. Es limita a 6 el nombre màxim de signants per comunicació, inclòs l'autor principal o presentador de la comunicació.
3. Almenys l'autor que presenti la comunicació haurà d'estar inscrit al congrés abans del 27 de maig de 2021.
4. No s'admetran canvis en les comunicacions després del dia 20 de maig de 2021 a les 23.59 hores.
5. El nom de l'autor i coautors haurà d'aparèixer amb els dos cognoms precedint el nom. L'ordre en què figurin els autors serà el que s'utilitzi per a la posterior edició dels certificats així com a les publicacions on apareguin els treballs.
6. L'enviament del resum de comunicació pressuposa l'acceptació íntegra d'aquests criteris. El resultat de l'avaluació de les Comunicacions per part del Comitè Científic serà inapel·lable. L'Organització rebutjarà les comunicacions que no s'adaptin a les normes exposades.
7. Totes les notificacions es realitzaran via web / correu electrònic de manera que serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (mòbil) de la persona que presenti i / o defensi la comunicació.
8. L'acceptació o rebuig de les comunicacions es notificarà per correu electrònic als autors. Posteriorment es comunicarà el dia i l'hora de la seva exposició. Les normes de presentació i detalls de planificació seran inclosos en aquest enviament i enviaments següents.
9. S'admetran casos clínics.
10. S’admetran Projectes d’Investigació.
11. Es diferenciaran les comunicacions presentades entre les categories de Metges de Família i Residents, quedant establertes tres modalitats en cadascuna: Comunicació, Cas Clínic i Projecte d’Investigació que podran ser presentades únicament en format oral.
12. Seran defensades públicament aquelles comunicacions de cada modalitat seleccionades pel Comitè Científic.
12. Les comunicacions podran enviar-se en castellà o en català. 
13. Aquells treballs que no s’hagin defensat dins l’horari remès per la secretaria tècnica, no obtindran certificació de presentació de comunicacions ni seran publicats en el número especial de la revista que s’edita després de les jornades.
14. La secretaria tècnica del congrés enviarà un rebut del resum enviat a l’adreça de correu electrònic que els autors hagin especificat i adjudicarà un número a la comunicació que serà necessari utilitzar per consultes posteriors. En el cas de no rebre el rebut, els autors hauran d’enviar tan aviat com sigui possible un correu electrònic a la secretaria tècnica del congrés (comunicaciones@congresosemergencatalunya.com) informant de la incidència. El Comitè Científic decidirà segons el cas. No s’acceptaran resums enviats fora del termini establert.
15. No s’admetran comunicacions amb faltes d’ortografia i/o gramaticals, sent el cas possible motiu rebuig dels treballs. Els autors hauran de revisar la redacció meticulosament abans d’enviar la seva comunicació.
16. Totes les comunicacions acceptades i que siguin defensades, seran publicades en un suplement de la revista SEMERGEN. Per poder ser publicades en la Revista han de complir les normes editorials que poden descarregar en aquest enllaç. No seran publicades aquelles que no les compleixin.
17. La presentació de la/les comunicació/ns al Congrés implica que l’autor cedeix en exclusiva a la SEMERGEN els drets d’explotació sobre comunicacions, concretament, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública, pel temps màxim de duració establert per Llei, i per tot el món. La presentació de la/les comunicació/ns  al Congrés implica l’acceptació íntegra i incondicional de les presents normes.
 

B. CONTINGUT I FORMAT DELS TREBALLS

 1. Els resums han d’incloure el següent:
AUTOR / S: Autor responsable (presentador / defensor) de la Comunicació o Cas Clínic i coautors. Els noms han d'aparèixer amb els dos cognoms.
TÍTOL: Concís, màxim 2 línies. En minúscula (no s'admetran títols en majúscula) i sense abreviatures.
CONTINGUT:
 1. Les Comunicacions hauran de contenir en la seva estructura:
 • OBJECTIUS
 • METODOLOGIA
 • RESULTATS
 • CONCLUSIONS
 1. Els Casos Clínics han de contenir en la seva estructura:
 • DESCRIPCIÓ DEL CAS: Cas clínic que es desenvolupi en Atenció Primària, encara que posteriorment es realitzin proves o interconsultes amb especialistes hospitalaris, però en el qual el metge d'Atenció Primària participi en el diagnòstic diferencial, seguiment, etc.
 • EXPLORACIÓ I PROVES COMPLEMENTÀRIES: Valorant sobretot les que estan a l'abast del professional d'Atenció Primària.
 • JUDICI CLÍNIC: Present.
 • DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL: Amb les principals patologies o entitats relacionades.
 • COMENTARI FINAL: Incloure un comentari final amb les conclusions més importants.
 • BIBLIOGRAFIA: Segons normes de Vancouver.
 1. Els Projectes d’Investigació han de contenir en la seva estructura:
 • INTRODUCCIÓ: Justificació de l’Estudi.
 • OBJECTIUS: S’identificarà el propòsit principal de l’Estudi.
 • DISSENY: S’especificarà de manera clara el tipus de disseny de l’Estudi.
 • CRONOGRAMA
 • EMPLAÇAMENT: Tipus de Centre on s’ha dut a terme l’Estudi.
 • MATERIAL I MÈTODES: Població i mostra, mesuraments i intervencions, tècniques d’anàlisi, limitacions.
 • APLICABILITAT
 • RESULTATS ESPERATS
 • ASPECTES ÈTIC-LEGALS
 • BIBLIOGRAFIA
 • PARAULES CLAU: Màxim 5
 
 1. El text haurà de tenir un màxim de 250 paraules en el cas de les Comunicacions i 500 paraules en cas de Casos Clínics i Projectes d’Investigació. Interlineat senzill i justificat. No es deixaran línies en blanc entre paràgrafs.
 2. És indispensable indicar especialitat, centre de treball i localitat.
 3. En el cos del resum s'utilitzaran abreviatures estandarditzades. Quan s'utilitzin abreviatures específiques o inusuals s'utilitzaran entre parèntesis darrere del terme complet la primera vegada que apareguin.
 4. Caldrà indicar de forma obligatòria si la seva comunicació, cas clínic o projecte d’investigació es presenta a la Categoria de Metge de Família, en aquelles on el primer autor o el defensor siguin Metges de Família o bé a la Categoria de Residents, per les comunicacions, casos clínics o projectes d’Investigació en què el primer autor o defensor sigui resident de Medicina Familiar i Comunitària. El Comitè Científic podrà modificar-ho, després de la seva avaluació, si ho considera oportú.

 

C. PROCEDIMENTS DE PRESENTACIÓ

Reviseu curosament el treball abans d’enviar-lo.

Presentació Via Web

Els resums s'enviaran via web mitjançant la pàgina següent www.congresosemergencatalunya.com seguint les normes exposades.
Per resoldre qualsevol dubte relacionat amb l'enviament de comunicacions a través de la pàgina web, poseu-vos en contacte amb la Secretaria Tècnica, preferiblement per correu electrònic, indicant en l'assumpte "Informació Comunicacions 5è Congrés SEMERGEN Catalunya".
No s'acceptaran resums per fax ni per correu postal.

La Secretaria enviarà sempre justificant de recepció de la comunicació indicant el núm. de referència assignat a cada treball. En cas de no rebre cap justificant, revisi la safata de correu no desitjat i, posteriorment, posi’s en contacte amb la Secretaria Tècnica per verificar que el seu treball ha estat enviat correctament.

 

D. PRESENTACIÓ DE LES COMUNICACIONS

ORALS:
 1. Temps de presentació: 3 minuts.
 2. Presentació: L'exposició haurà de realitzar-se a través de la plataforma ZOOM, per a això cal comptar amb un ordinador amb l'aplicació ZOOM instal·lada, equipat de vídeo i so a més d'una bona connexió a internet. Serà optativa la utilització de les Plantilles Oficials de presentacions Power Point del Congrés (Disponibles dins de la pestanya àrea científica)
 3. Material: L'arxiu amb la presentació en format Power Point, haurà d'enviar-se a l'adreça: comunicaciones@congresosemergencatalunya.com abans del 24 de maig de 2021.

 

E. PREMIS

S’instauraran els següents premis, patrocinats per Laboratoris VIR:
- Millor Comunicació 300 €
- Millor Cas Clínic Metge Resident 300 €
- Millor Cas Clínic Metge Adjunt 300 €
- Millor Projectes d'Investigació 300 €
 
Durant l’Acte de Clausura del Congrés es farà pública la decisió i es realitzarà el lliurament de premis, per la qual cosa preguem la seva presència en aquest acte.

 

Nota 1: Els premis previstos o alguna de les seves categories per aquesta edició podran ser declarats deserts en cas que el Comitè Científic ho consideri oportú.
Nota 2: Els premis estan subjectes a les retencions d'IRPF fixadess per l'Agència Tributària, assumint les retencions el premiat.